Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van Sona Business, gaat de klant akkoord met en verbindt zich aan de volgende Sona Business Website voorwaarden: 

 1. De website (de ‘Website’) wordt beheerd door Sona Business (‘Sona Business’ ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’).
 1. Deze voorwaarden hebben betrekking op jouw gebruik van onze Website. Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn op de levering van diensten die wij aanbieden via deze Website en je dient na te gaan welke specifieke voorwaarden van toepassing zijn op de diensten die je gebruikt. Ons beleid voor acceptabel gebruik moet samen met deze voorwaarden worden gelezen en vormt een integraal onderdeel van deze voorwaarden. We kunnen elk deel van deze Website beëindigen, wijzigen of opschorten, inclusief inhoud, functies en uren waarop deze Website beschikbaar is of deze voorwaarden op elk gewenst moment. Wanneer je deze Website blijft gebruiken nadat wij dergelijke wijzigingen hebben aangebracht, betekent dit dat je instemt met de wijzigingen.
 1. Het auteursrecht op het materiaal op de Website behoort toe aan Sona Business, haar dochterondernemingen of haar licentiegevers. Alle rechten, behalve zoals uitdrukkelijk verleend, zijn voorbehouden.
 1. Sona Business verleent bezoekers van deze Website een licentie om één gratis kopie te maken van de informatie op deze Website, uitsluitend voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik. Dienovereenkomstig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag geen enkel deel van deze Website worden gekopieerd, in het openbaar uitgevoerd, uitgezonden of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sona Business. Elk ander gebruik van materialen op deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.
 1. Sona Business en het Sona Business logo en alle merken en producten waarnaar wordt verwezen of die worden beschreven op de Website zijn de handelsmerken van Sona Business of haar dochterondernemingen. Er worden geen rechten verleend met betrekking tot de bovengenoemde handelsmerken. Als je twijfelt of een item een handelsmerk is van Sona Business of haar dochterondernemingen, neem dan contact met ons op voor opheldering.
 1. Hoewel Sona Business alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, dienen bezoekers zich ervan bewust te zijn dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd kan zijn. De Website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis en wij geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de inhoud van deze Website. Verder wordt er geen garantie gegeven dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn en kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard met betrekking tot verliezen of schade die voortvloeit uit een dergelijke onbeschikbaarheid.
 1. Onder voorbehoud van de volgende paragraaf, sluit Sona Business alle aansprakelijkheid uit voor elke vorm van verlies of schade die kan voortvloeien voor jou of een derde partij (inclusief, zonder beperking, elk verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten of gebruik van geld of voortvloeiend uit onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), contract of anderszins) in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze Website.
 1. Niets in deze voorwaarden of deze website beperkt onze aansprakelijkheid voor fraude of overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.
 1. Het gebruik van websites van derden is geheel op eigen risico. Links op de Website leiden naar andere websites die niet onder ons beheer vallen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van enige gekoppelde site of enige link op een gekoppelde site. Links op de Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en de opname van een link impliceert geen betrouwbaarheid en Sona Business onderschrijft geen pagina’s die gekoppeld zijn aan de Website. Dienovereenkomstig dient u de voorwaarden en bepalingen van deze websites te lezen voordat je ze gebruikt en eventuele vragen of opmerkingen over de inhoud van de gekoppelde website te richten aan de betreffende websiteprovider.
 1. Je bent niet gerechtigd (noch zul je anderen assisteren) om links op te zetten van jouw eigen websites naar de Website (hetzij door middel van hypertekstkoppeling, deep-linking, framing, toggling of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij naar eigen goeddunken kunnen verlenen of weigeren.
 1. Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy en hanteren een strikt privacy beleid in overeenstemming met ons Privacy beleid. Ons Privacy beleid moet samen met deze voorwaarden worden gelezen en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
 1. Indien de bezoeker lasterlijk materiaal verzendt naar de Sona Business website kan dit leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedures tegen de bezoeker en de bezoeker zal te allen tijde Sona Business vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, schade, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) geleden of opgelopen door Sona Business in verband hiermee.
 1. Niets in deze voorwaarden verleent derden voordelen onder de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. Dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel van een persoon dat bestaat of beschikbaar is anders dan krachtens deze wet.
 1. Als een deel van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal het worden gescheiden van de rest van de voorwaarden die onaangetast blijven.
 1. Je krijgt toegang tot de Sona Business webpagina’s op voorwaarde dat je akkoord gaat met al het bovenstaande en de toepassing van Nederlands recht en het exclusieve gebruik van de Nederlandse rechtbanken om zaken met betrekking tot de Website te regelen. Je gaat er ook mee akkoord Sona Business te vrijwaren en Sona Business niet aansprakelijk te stellen voor het resultaat (voorzienbaar of anderszins) van ujow handelen of nalaten op basis van materiaal op deze website.

Sona Zakelijk Beleid voor Extern Aanvaardbaar Gebruik

1. Inleiding

Sona Business en haar dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Sona Business’) hebben dit beleid voor aanvaardbaar gebruik opgesteld om een verantwoord gebruik van de netwerken, systemen, diensten, websites en producten van Sona Business (gezamenlijk ‘Netwerk en Diensten van Sona Business’) door onze klanten en andere gebruikers (‘Gebruikers’) aan te moedigen, en om ons in staat te stellen onze Gebruikers veilige, betrouwbare en productieve diensten te leveren. 

1.1. Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik (‘Beleid’) beschrijft: 

1.1.1. De minimale gedragsnormen die van jou worden vereist wanneer je ons netwerk gebruikt.  

1.1.2. Bepaalde handelingen die verboden zijn; en wat wij kunnen doen als jij niet aan deze minimumnormen voldoet. 

1.1.3. Het Beleid is ontworpen om zowel jou als Sona Business te beschermen tegen eventuele claims van derden dat ujow gebruik van de diensten van Sona Business ongepast of schadelijk is voor dergelijke derden. 

1.2. De verboden handelingen en de minimumnormen in het Beleid zijn geen volledige lijst. Als je niet zeker bent over een overwogen actie of gebruik, neem dan contact op met info@sonabusiness.nl. 

1.3. Door gebruik te maken van de Services ga je ermee akkoord gebonden te zijn door ons Beleid.

2. Algemeen gedrag

2.1. Het Netwerk en de Diensten van Sona Business moeten worden gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met hun beoogde doelen en mogen alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Gebruikers mogen het Netwerk en de Diensten van Sona Business niet gebruiken om materiaal te verzenden, te verspreiden of op te slaan. 

2.2. In strijd met toepasselijke wet- of regelgeving. 

2.3. Op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen of de privacy, publiciteit of andere persoonlijke rechten van anderen. 

2.4. Dat frauduleus, obsceen, lasterlijk, bedreigend, beledigend of hatelijk is of een andere schadelijke component bevat. 

2.5. dat frauduleuze aanbiedingen voor goederen of diensten bevat of promotiemateriaal dat valse, bedrieglijke of misleidende verklaringen, beweringen of voorstellingen bevat; of 

2.6. In het algemeen, op een wijze die Sona Business of een van haar medewerkers kan blootstellen aan strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid. 

2.7. In het geval dat de Sona Business service niet werkt en de klant het verkeer omleidt naar een andere vervoerder, is Sona Business niet verantwoordelijk voor de kosten van die vervoerder. 

2.8. Openbaarmaking van accountgegevens aan andere personen dan de bevoegde werknemers van Sona Business is geheel voor risico van de klant. 

2.9. De klant is aansprakelijk voor alle kosten en vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de account, geautoriseerd of ongeautoriseerd, tenzij een dergelijk ongeautoriseerd gebruik uitsluitend is toe te schrijven aan een handeling of nalatigheid van de kant van Sona Business. 

2.10. Sona Business zal zich naar redelijkheid inspannen om de dienst aan de klant te leveren. Sona Business kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ENIGE kosten of schade aan de klant indien de klant geen toegang heeft tot het Sona Business systeem. 

2.11. Gebruik wordt in rekening gebracht volgens de tarieven in de huidige overeenkomstige Sona Business prijslijst. Deze tarieven kunnen worden gewijzigd met een voorafgaande kennisgeving van 2 dagen. 

2.12. Aankondigingen van tariefswijzigingen van Sona Business worden per e-mail verzonden naar het bij de klant bekende e-mailadres, zoals vermeld in het gedeelte ‘Klantgegevens’ van het selfcare account. De e-mail wordt ten minste twee dagen voordat de wijzigingen plaatsvinden verzonden. 

2.13. Sona Business is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van e-mails die de klant om welke reden dan ook niet hebben bereikt. 

2.14. Op verzoek van haar klanten, zal Sona Business elk gegeven IP-adres authentiseren om verbinding te maken met haar SIP-server of H.323 gateway. Als het opgegeven IP-adres vals is of niet uniek is toegewezen aan de account van de klant door zijn hosted VoIP switch provider, zal Sona Business niet aansprakelijk worden gesteld. 

2.15. Elk tegoed op de account van de klant dat ongebruikt blijft binnen 365 dagen vanaf de datum waarop dit tegoed op de account is gemaakt, vervalt en kan niet worden terugbetaald. 

2.16. De vereiste minimale initiële betaling en opwaardering is 20 EUR of 20 USD, afhankelijk van de valuta van het account. 

2.17. Eventuele terugbetalingen die zijn geautoriseerd zullen worden terugbetaald op de manier waarop de betaling is gedaan, tegen de geldende wisselkoers. Sona Business behoudt zich het recht voor om indien nodig een alternatieve betalingsmethode te gebruiken. Eventuele bonussen of promotietegoeden op een account worden niet gerestitueerd. 

2.18. Deze voorwaarden hebben ook direct betrekking op andere diensten die Sona Business kan aanbieden. 

2.19. Sona Business behoudt zich het recht voor om een account met een klant te sluiten om welke reden dan ook; bij overschrijding van EUR 100 of USD 100 zal ongebruikt tegoed worden geretourneerd. 

2.20. Door gebruik te blijven maken van de dienst stemt de Klant ermee in dat Sona Business klantinformatie deelt met een bedrijf dat gelieerd is aan Sona Business zoals Sona Business noodzakelijk acht voor de levering van de dienst. 

2.21. Er wordt geen BTW toegevoegd aan jouw aankopen als je een bedrijf buiten Nederland bent. BTW wordt alleen toegevoegd aan jouw aankopen als je een Nederlands bedrijf bent. EU-bedrijven moeten een geldig BTW-nummer opgeven om geen BTW te betalen. EU-BTW-nummers kunnen hier worden gevalideerd. 

2.22. Voortdurend gebruik van de Sona Business service betekent acceptatie van deze voorwaarden. 

2.23. Sona Business behoudt zich het recht voor om verdacht verkeer (nul oproepen of oproepen van te korte duur) te stoppen en klanten te belasten voor eventuele verliezen die hierdoor kunnen ontstaan.

3. Rechtmatig gebruik van hulpbronnen

3.1. Sona Business eist van haar klanten dat zij voldoen aan de instructies van Sona Business en aan alle wettelijke en regelgevende vereisten die relevant zijn voor hun systeem, netwerk en alle diensten die zij kunnen leveren in de landen waarin zij actief zijn. Wanneer een klant niet voldoet aan dergelijke wettelijke en regelgevende eisen, stemt de klant ermee in Sona Business te vrijwaren van alle verliezen, uitgaven, kosten (inclusief juridische kosten) of schade die kan worden geleden of opgelopen door Sona Business in verband hiermee. 

3.2. Het is het beleid van Sona Business om politie en wetshandhavingsinstanties op elke uitvoerbare manier te helpen wanneer dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving. Sona Business behoudt zich het recht voor om informatie te verstrekken aan dergelijke instanties of de aandacht te vestigen op eventuele zorgen over mogelijke illegale activiteiten die worden uitgevoerd via de netwerken of systemen van Sona Business.

4. Schending van dit beleid voor acceptabel gebruik

Sona Business is niet verplicht om actieve stappen te ondernemen om de naleving van dit Beleid door de klant te controleren. In het geval dat Sona Business zich bewust wordt van een schending van dit Beleid, kan Sona Business een of alle van de volgende acties ondernemen: 

4.1. Sona Business kan een netwerkbeheerder informeren over een probleem of incident; 

4.2. Sona Business kan de hulp inroepen van een klant bij het oplossen van een beveiligingsincident waarbij de systemen van die klant betrokken kunnen zijn geweest. 

4.3. Sona Business kan de overtredende partij de tijd en middelen in rekening brengen die zijn gebruikt voor het afhandelen van de inbreuk; of 

4.4. Sona Business kan, zonder voorafgaande kennisgeving, een netwerkverbinding of -verbindingen opschorten of beëindigen.

5. Systeem- en netwerkbeveiliging

Het is Gebruikers verboden de beveiliging van het Netwerk en de Diensten van Sona Business te schenden of proberen te schenden, met inbegrip van, zonder beperking, 

5.1. toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke Gebruiker of inloggen op een server of account waartoe een dergelijke Gebruiker geen toegang heeft; 

5.2. het proberen te peilen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste autorisatie; 

5.3. proberen de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, te onderbreken of uit te schakelen, inclusief, zonder beperking, door middel van overbelasting, ‘flooding’ of ‘crashen’; of 

5.4. actie ondernemen om diensten te verkrijgen waar de gebruiker geen recht op heeft. 

Inbreuken op de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Sona Business zal voorvallen onderzoeken die dergelijke schendingen met zich mee kunnen brengen en kan wetshandhavingsinstanties betrekken en met hen samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen.

6. Andere activiteiten

6.1. De klanten van Sona Business mogen zich niet bezighouden met enige activiteit, wettig of onwettig, die Sona Business schadelijk acht voor haar abonnees, activiteiten, reputatie, goodwill of klantrelaties.

7. Kennismaking met klanten

7.1. Van klanten wordt verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van alle wetten die relevant zijn voor de dienst die zij verlenen. 

7.2. Sona Business is niet verantwoordelijk als een klant zich niet naar behoren bewust is van wetten die van invloed zijn op de service(s) die zij leveren. 

7.3. Sona Business kan, naar eigen goeddunken, dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Jouw voortgezet gebruik van de Diensten betekent dat je akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit Beleid. Controleer het Beleid van tijd tot tijd, te vinden op www.sonabusiness.nl.